انجام تخصصی پروژه های طراحی ، مهندسی ، تهیه تجهیزات ، نصب و راه اندازی پست های برق فشار قوی ، نیروگاهها ، خطوط انتقال نیرو و تمامی پروژه های برقی در شبکه سراسری کشور و صنایع پالایشگاهی نفت و گاز ، پتروشیمی ، آب ، معدنی و فلزی

خدمات ما

خدمات مهندسی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﻪ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتFEED ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

ساخت ، نصب و راه اندازی

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ، اﺟﺮا، ﺗﺴﺖ، ﭘﯿﺶ راه اﻧﺪازي و راه اﻧﺪازي و در صورت نیاز تامین و نگهداری

اجرا

اجراي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﻮﯾﻞ و اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ

اجراي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﻮﯾﻞ و اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.

ﻧﺼﺐ و اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮق و اﺑﺰار

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.

تامین و نگهداری

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.

گواهینامه های تدبیر الکترونیک مهام

انجام پروژه سبزوار توسط تدبیر الکترونیک مهام

انجام پروژه خیام سپهر فولاد نیشابور توسط تدبیر الکترونیک مهام

انجام پروژه NGL3200 توسط تدبیر الکترونیک مهام

همکاران ما

اخبار

آغاز تعمیرات پست‌ها و خطوط فشار قوی نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان

/
معاون نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آ…

واردات ۷۰۰ مگاواتی برق از کشور های همسایه

/
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در این مورد می‌گوید: با تم…

افزایش 7000 مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاه ها تا تابستان سال 1402

/
سخنگوی صنعت برق گفت: ۱۴۷۸ مگاوات نیروگاه حرارتی صنایع تا اوج مصرف برق در …

پیوستن واحد 315 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق

/
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز افزود: با توکل بر خدا و تلاش همکاران…

چرا شرکت تدبیر الکترونیک مهام ؟

ایجاد اﻃﻤﯿﻨﺎن

ایجاد اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي در اجرای تعهدات شرکت

اﺣﺘﺮام، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺻﺪاﻗﺖ

اﺣﺘﺮام، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺻﺪاﻗﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاري در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ کارفرمایان، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، سازندگان وﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎزي

ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري

ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ، ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و اﺗﺤﺎد

ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ، ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و اﺗﺤﺎد

ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ما همواره ایجادگر رشد و دستاورد های جدید میباشد